Sprawozdania 2019

Sprawozdania 2019 SM "Czechów"

Sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu.
Dokument Plik
Sprawozdanie Rady Nadzorczej "SM Czechów"
Sprawozdanie Zarządu SM "Czechów" z działalności w 2019 roku
Sprawozdania Finansowe SM "Czechów" za 2019 r.
Dokument Plik
1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
2.Bilans za 2019 r.
3.Rachunek zysków i strat za 2019 r.
4.Zestawienie zmian w funduszach własnych SM "Czechów" za 2019 rok
5.Rachunek przepływów pieniężnych za 2019 r.
6.Opinia biegłego rewidenta
Sprawozdania z działalności gospodarczej administracji za 2019 r.
Dokument Plik
1.Osiedle im.Karola Szymanowskiego
2.Osiedle im.Ignacego Paderewskiego
3.Osiedle im. Henryka Wieniawskiego
4.Osiedle im. Karola Lipińskiego
5.Osiedle im.Fryderyka Chopina
6.Osiedle im.Mieczysława Karłowicza
7.Osiedle im. Stanisława Moniuszki