Uchwały

Uchwały SM "Czechów"

W dniach 19.10.2022 r. – 27.10.2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w częściach. Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, a także przeanalizowało sprawozdania finansowe Spółdzielni i opinie o nich biegłego rewidenta za lata 2019, 2020, 2021, a także rozpatrzyło propozycje podziału nadwyżek bilansowych wypracowanych odpowiednio w 2019 r. , 2020 r. i 2021 r. oraz dokonało podsumowania i oceny realizacji zadań gospodarczych i remontowo – konserwacyjnych,

Walne Zgromadzenie Członków SM Czechów wyraziło swoją opinie na temat powyższych dokumentów w głosowaniu uchwał objętych porządkiem obrad.

Ponadto z uwagi na kończącą się w 2022 roku kadencję dotychczasowej Rady Nadzorczej i Rad Osiedlowych przeprowadzone zostały wybory do w/w organów Spółdzielni. Poniżej zamieszczamy Uchwały Walnego Zgromadzenia.

Lp. Data Dokument Plik
1.
27.10.2022r,
Uchwały Walnego Zgromadzenia za lata 2019-2021