Zarząd

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów"

Prezes Zarządu
Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Prezesa ds.Ekonomiczno-Finansowych-Główny Księgowy