Informacja dotycząca opłat za wywóz nieczystości

image_pdfimage_print

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie informuje, że zgodnie z postanowieniami uchwały nr 1451/XLIX/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2023 r., z dniem 1 lipca 2023 r. zmianie ulega miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami.
   Opłata naliczana jest od liczby osób zamieszkujących dany lokal na podstawie złożonego oświadczenia, wg stawki dla selektywnej zbiórki odpadów 29,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
   Opłata może ulec zwiększeniu do kwoty 59,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów.
Rodziny wielodzietne zamieszkujące dany lokal, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1744) zwolnione będą częściowo z opłaty związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
   Zwolnienie dotyczy kwoty przekraczającej 147,50 zł miesięcznie.
      Przedmiotowe zwolnienie nie będzie naliczane „z urzędu”.
   Zainteresowane ulgą rodziny wielodzietne muszą złożyć stosowne oświadczenie w dziale finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie, ul. Choiny 57 lub w Administracji Osiedla.
   Utrata prawa do ulgi wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji.
   Przypominamy, że każdy mieszkaniec zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w lokalu w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.
   Koszty wywozu nieczystości stałych przypadające na lokal, dla którego Spółdzielnia nie otrzymała oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w lokalu, będą naliczane tak, jak dla lokalu zamieszkałego przez 5 osób – podstawa prawna – zapis 2.4.3 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”.
   Oświadczenie dostępne jest w dziale czynszów SM ”Czechów” ul. Choiny 57, w administracji osiedla oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.sm-czechow.lublin.pl
   Poniżej zamieszczamy uchwałę nr 1451/XLIX/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2021 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 05 maja 2023 r. poz. 3310.

Uchwała_Rady_Miasta.pdf

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp