20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZECHÓW" informuje, że z uwagi na stan epidemii COVID-19 oraz konieczność wykonania wymiany wodomierzy w całych zasobach S. M. ,,Czechów” okres wymiany wodomierzy zostaje wydłużony do dnia:

30 września 2021r.

   Dla wszystkich lokali, w których podjęto dwukrotną, bezskuteczną próbę wymiany wodomierzy zostanie wyznaczony trzeci indywidualny termin, o którym zawiadomienie zostanie dostarczone w formie pisemnej do każdego lokalu.

   W przypadku braku wymiany wodomierzy w trzecim terminie indywidualnym zgodnie
z zapisami ,,Regulaminu rozliczenia kosztów zużycia wody w S. M. ,,Czechów”” od IV kwartału lokal zostanie obciążony opłatą ryczałtową za wodę w wysokości:

• woda ciepła – 335,30 zł miesięcznie /lokal
• woda zimna - 249,48 zł miesięcznie /lokal

   Właściciel lokalu w którym nie zostaną wymienione wodomierze podczas trzech wyznaczonych terminów ma możliwość wymiany wodomierzy po 30 września 2021r. w kwocie 84,76 zł za jeden wodomierz oraz zostanie obciążony dodatkowo opłatą serwisową o wartości 29,83zł za przyjazd do lokalu.

   Prosimy zatem o udostępnienie lokali, przygotowanie wygodnego dostępu do instalacji wodociągowej w miejscu zamontowania wodomierzy, dzięki któremu będzie możliwe wykonanie robót montażowych.

   Równocześnie prosimy o ewentualne udostępnienie piwnic, w których na pionach wodociągowych znajdują się zawory odcinające wodę.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SM "CZECHÓW" DOTYCZĄCA WYWOZU NIECZYSTOŚCI

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. zgodnie z postanowieniami uchwały nr 903/XXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmianie ulega dotychczasowy sposób naliczania opłat za śmieci.

   Opłata naliczana będzie od liczby osób zamieszkujących dany lokal wg stawki dla selektywnej zbiórki odpadów 24,80 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
   Opłata może ulec zwiększeniu do kwoty 49,60 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów.
   Rodziny wielodzietne zamieszkujące dany lokal, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348) zwolnione będą częściowo z opłaty związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
   Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
   Zwolnienie dotyczy kwoty przekraczającej 124,00 zł miesięcznie.
   Przedmiotowe zwolnienie nie będzie naliczane „z urzędu”.
   Zainteresowane ulgą rodziny wielodzietne muszą złożyć stosowne oświadczenie w dziale finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie, ul. Choiny 57 lub w Administracji Osiedla.
   Utrata prawa do ulgi wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji.
   O powyższym obowiązku stanowi art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości gminach (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439).
   Przypominamy, że każdy mieszkaniec zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w lokalu w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.
   Koszty wywozu nieczystości stałych przypadające na lokal, dla którego Spółdzielnia nie otrzymała oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w lokalu, będą naliczane tak, jak dla lokalu zamieszkałego przez 5 osób.
  Oświadczenie dostępne jest w dziale czynszów SM ”Czechów” ul. Choiny 57, w administracji osiedla oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.sm-czechow.lublin.pl
   Poniżej zamieszczamy uchwałę nr 903/XXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 10 maja 2021 r. poz. 2134.

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu znajduje się na głównej stronie w sekcji " PLIKI DO POBRANIA"

 

 

 

INFORMACJA

      Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZECHÓW" informuje, że w okresie:

25 stycznia – 30 czerwca 2021r.
(dokładny termin będzie podany w oddzielnym ogłoszeniu Wykonawcy) będzie prowadzona wymiana wodomierzy w lokalach z uwagi na kończący się okres legalizacji. Prace wykonywane będą przez firmę „ISTA” Polska Sp. z o.o.

     Usługa wymiany wodomierza obejmuje dostawę i wymianę wodomierza przystosowanego do odczytu radiowego, przełożenie i przeprogramowanie modułu radiowego, montaż zaworu zwrotnego, założenie plomby, sprawdzenie prawidłowego połączenia moduł-wodomierz
oraz wykonanie wymaganych protokołów i raportów.

     Indywidualne rozliczenie kosztów wymiany wodomierzy nastąpi po zakończeniu procesu wymiany w całych zasobach Spółdzielni. Spłata będzie uwzględniała dofinansowanie dla członków Spółdzielni ze środków przeznaczonych na ten cel z nadwyżki bilansowej w 2018r. oraz będzie rozłożona na 36 miesięcznych rat z możliwością jednorazowej spłaty.

     Prosimy zatem o udostępnienie lokali, przygotowanie wygodnego dostępu do instalacji wodociągowej w miejscu zamontowania wodomierzy, dzięki któremu będzie możliwe wykonanie robót montażowych.

     Równocześnie prosimy o ewentualne udostępnienie piwnic, w których na pionach wodociągowych znajdują się zawory odcinające wodę.

     Z wymiany wodomierzy Wykonawca ma obowiązek sporządzić protokół w którym
osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu potwierdza, czytelnym podpisem wykonanie prac związanych z wymianą oraz odczytany stan zdemontowanych i nowych wodomierzy na dzień przeprowadzania prac.

     Zdemontowane wodomierze należy przekazać Wykonawcy, co potwierdzone będzie w wyżej wymienionym protokole.

     W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się i zwalczania COVID -19 zwracamy się z prośbą do osób przebywających w lokalu podczas wykonywania prac montażowych, aby zachowały bezpieczny dystans od pracowników, nosiły maseczki ochronne oraz posiadały własny długopis.

     W przypadku przebywania na kwarantannie lub izolacji prosimy o kontakt telefoniczny
z Wykonawcą w celu ustalenia dogodnego terminu wykonania usługi.

     Numer telefonu do Wykonawcy podany będzie w ogłoszeniu umieszczonym na drzwiach wejściowych do klatki schodowej określającym dokładny termin wykonania prac.

INFORMACJA

Z uwagi na pojawiające się pytania związane z wymianą wodomierzy  Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” informuje:

Proces wymiany wodomierzy podyktowany jest kończącym się ich terminem legalizacji  i miał być przeprowadzony w drugiej połowie 2020r., ale z uwagi na sytuacje  w kraju został przeniesiony na I połowę roku 2021. Mając na uwadze art. 8a pkt. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. ,,Prawo o miarach” Spółdzielnia jest zobowiązana do  użytkowania przyrządów pomiarowych (wodomierzy) z ważną legalizacją. Również zapisy w przyjętych przez Radę Nadzorczą ,,Zasadach podziału obowiązków Spółdzielni i Członków Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz rozliczeń Spółdzielni z Członkami zwalniającymi lokale” zobowiązują Spółdzielnię do wykonania naprawy, wymiany lub legalizacji wodomierzy za pełną odpłatnością członka spółdzielni. (§ 3 pkt 1g). Zgodnie z zapisami ,,Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych” okres ważności legalizacji wodomierzy to 5 lat.

     Usługa obejmująca wymianę jednego wodomierza przystosowanego do odczytu radiowego, przełożenie i przeprogramowanie modułu radiowego, montaż zaworu zwrotnego, założenie plomby, sprawdzenie prawidłowego połączenia moduł-wodomierz oraz wykonanie wymaganych protokołów i raportów kosztuje 84,76zł brutto. Dla członków spółdzielni koszt wymiany zostanie pomniejszony o wartość 33,00zł brutto wynikającą z podziału nadwyżki bilansowej  z roku 2018r. Usługa objęta jest 5 letnim okresem gwarancji. Ostateczne rozliczenie usługi nastąpi po zakończeniu procesu wymiany wodomierzy w całych zasobach Spółdzielni a opłaty zostaną rozłożone na 36 miesięcznych rat.

       Proces wymiany wodomierzy w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czechów” wykonywany jest przez firmę ISTA Polska. Wymiana prowadzona jest osiedlami. W pierwszej kolejności prace wykonywane są na osiedlach: im St. Moniuszki, Fr. Chopina, M. Karłowicza. W następnej kolejności osiedla: im. K. Szymanowskiego, I.J. Paderewskiego, H. Wieniawskiego kończąc na osiedlu im. K. Lipińskiego. O dokładnym terminie wykonywania wymiany wykonawca poinformuje w ogłoszeniu umieszczonym na drzwiach wejściowych do klatki schodowej danego budynku.  Podczas prowadzenia prac pracownicy firmy ISTA zobowiązani są do przestrzegania zasad związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się i zwalczaniem COVID -19 miedzy innymi do noszenia maseczek, rękawiczek ochronnych oraz stosowania środków dezynfekcyjnych. Prosimy osoby przebywające w lokalu podczas wykonywania prac montażowych, aby zachowały bezpieczny dystans od pracowników, nosiły maseczki ochronne oraz posiadały własny długopis.  W przypadku przebywania na kwarantannie lub izolacji prosimy o kontakt telefoniczny z Wykonawcą w celu ustalenia dogodnego terminu wykonania usługi. Numer telefonu do Wykonawcy podany będzie w ogłoszeniu umieszczonym na drzwiach wejściowych do klatki schodowej określającym dokładny termin wykonania prac. 

INFORMACJA

    W związku z przesłanym Państwu rozliczeniem kosztów centralnego ogrzewania za rok 2020, poniżej załączamy dodatkowe informacje dotyczące sposobu rozliczenia. Podstawą do rozliczenia jest "Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody" dostępny w zakładce  Akty prawne -> Regulaminy

Więcej artykułów…

  1. KOMUNIKAT
  2. KOMUNIKAT
  3. INFORMACJA W SPRAWIE PRZESUNIĘCIA TERMINU                                               WALNEGO ZGROMADZENIA W 2020 ROKU
  4. KLAUZULA INFORMACYJNA
  5. PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA
  6. INFORMACJA DOTYCZĄCA REZYGNACJI Z OTRZYMYWANIA KSIĄŻECZEK CZYNSZOWYCH
  7. INFORMACJA DOTYCZĄCA SYGNAŁU TV-PAKIET PODSTAWOWY
  8. INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO
  9. ZMIANY W ZAKRESIE CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Dane kontaktowe

SEKRETARIAT ZARZĄDU - ul. Choiny 57

tel. 081-742-05-25 fax. 081-742-04-16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZYNSZÓW:

tel. 081-742-90-80, tel. 081-742-91-45, tel. 081-742-91-46,

tel. 081-742-01-00, tel. 081-742-91-44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY

tel. 081 742-94-51, tel. 081-742-94-52, tel. 081-742-08-22

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. St. Moniuszki

tel. 81 741-45-35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. H. Wieniawskiego

tel. 81 741-37-79

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Lipińskiego

tel. 81 741-85-65

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. Fr. Chopina

tel. 81 741-54-70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Szymanowskiego

tel. 81 741-22-23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. I.J. Paderewskiego

tel. 81 741-22-00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. M. Karłowicza

tel. 81 741-55-26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rada Nadzorcza

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne  

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie Ciepłownicze

993

Pogotowie wodno-kanali.

994

Pogotowie Dźwigowe

19471

Straż Miejska

986

Centrum Zgłoszeń LPEC

327 788 988

Infolinia UPC

813 813 813

nr identyfikacyjny dla abonentów pakietu podstawowego TV to 4066756

 
826086
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
215
1448
3491
10803
826086

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Koncertowa 4D: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Auchan: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00