Informacja dotycząca dodatku mieszkaniowego

image_pdfimage_print

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

   1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach
   2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
   3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
   4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
   5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
W przypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego, wnioskodawca przedkłada umowę najmu / podnajmu lokalu lub umowę użyczenia zawartą z właścicielem lokalu.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

   1. domu pomocy społecznej,
   2. młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
   3. schronisku dla nieletnich,
   4. zakładzie poprawczym,
   5. zakładzie karnym,
   6. szkole, w tym szkole wojskowej
jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie.

Miesięczny dochód

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
1. jednoosobowym – 40% tj. 2.538,46 zł,
2. wieloosobowym – 30% tj. 1.903,85 zł,
– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (stan na 9 lutego 2023 r. Komunikat Prezesa GUS – 6.346,15 zł), obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w: domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy również od tzw. normatywnej powierzchni mieszkania, czyli powierzchni, jaka przypada na określoną liczbę członków rodziny i nie może przekroczyć:

Liczba osóbpowierzchnia normatywnapow. normatywna + 30%pow. normatywna + 50%>
1 osoba35 m²45,50 m²52,50 m²
2 osoby40 m²52,00 m²60,00 m²
3 osoby45 m²58,50 m²67,50 m²
4 osoby55 m²71,50 m²82,50 m²
5 osób65 m²84,50 m²97,50 m²
6 osób70 m²91,00 m²105,00 m²

   W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5m², natomiast w przypadku osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku lub której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju powierzchnię normatywną zwiększa się o 15m².
   Dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej. Maksymalne dopuszczalne przekroczenie to 30 proc. Jeśli jednak pokoje i kuchnia nie zajmują więcej niż 60 proc. całej powierzchni użytkowej mieszkania, dopuszczalne jest przekroczenie o 50 proc.
   Podstawą prawną przyznawania dodatków jest ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz.2021 ze zmianami)
   Kwota przyznanego dodatku przekazywana jest na konto zarządcy budynku. Osoba której dodatek przyznano zobowiązana jest do terminowej dopłaty różnicy pomiędzy pełnym czynszem a przyznanym dodatkiem. Decyzja przyznająca dodatek obowiązuje przez pół roku. Po tym czasie należy powtórzyć procedurę ubiegania się o dodatek.
   Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy i energetyczny należy udać się do Biura Obsługi Mieszkańców ul. Wieniawska 14, celem pobrania wniosku o przyznanie dodatku wraz z deklaracją o dochodach.
   Wnioski o dodatek mieszkaniowy można pobrać również w Administracji Osiedla, dziale czynszów Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” ul. Choiny 57 oraz na stronie internetowej www.sm-czechow.lublin.pl w sekcji pliki do pobrania.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp