INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SM "CZECHÓW" DOTYCZĄCA WYWOZU NIECZYSTOŚCI

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. zgodnie z postanowieniami uchwały nr 903/XXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmianie ulega dotychczasowy sposób naliczania opłat za śmieci.

   Opłata naliczana będzie od liczby osób zamieszkujących dany lokal wg stawki dla selektywnej zbiórki odpadów 24,80 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
   Opłata może ulec zwiększeniu do kwoty 49,60 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów.
   Rodziny wielodzietne zamieszkujące dany lokal, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348) zwolnione będą częściowo z opłaty związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
   Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
   Zwolnienie dotyczy kwoty przekraczającej 124,00 zł miesięcznie.
   Przedmiotowe zwolnienie nie będzie naliczane „z urzędu”.
   Zainteresowane ulgą rodziny wielodzietne muszą złożyć stosowne oświadczenie w dziale finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie, ul. Choiny 57 lub w Administracji Osiedla.
   Utrata prawa do ulgi wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji.
   O powyższym obowiązku stanowi art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości gminach (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439).
   Przypominamy, że każdy mieszkaniec zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w lokalu w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.
   Koszty wywozu nieczystości stałych przypadające na lokal, dla którego Spółdzielnia nie otrzymała oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w lokalu, będą naliczane tak, jak dla lokalu zamieszkałego przez 5 osób.
  Oświadczenie dostępne jest w dziale czynszów SM ”Czechów” ul. Choiny 57, w administracji osiedla oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.sm-czechow.lublin.pl
   Poniżej zamieszczamy uchwałę nr 903/XXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 10 maja 2021 r. poz. 2134.

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu znajduje się na głównej stronie w sekcji " PLIKI DO POBRANIA"