20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

ROZLICZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Czechów" z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców sposobem rozliczania kosztów za energię cieplną zakupioną na potrzeby centralnego ogrzewania przedstawia w niniejszym dokumencie odpowiedzi na poszczególne najczęściej zadawane pytania w tym temacie.

 

1. CZYM SĄ I JAK DZIAŁAJA PODZIELNIKI KOSZTÓW OGRZEWANIA ?

 

W całych zasobach SM "Czechów" każda poprawnie działająca instalacja centralnego ogrzewania jest wyposażona w centralną regulacje temperatury wody dopływającej do grzejników. Regulacja ta ma za zadanie w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku ustawić odpowiednią temperaturę wody jako nośnika ciepła dostarczaną do grzejników. Temperatura ta stale się zmienia, a wraz z nią ilość ciepła oddawana przez grzejniki. Wielkość ta zależy od:

  • wielkości grzejnika, ściśle od wielkości jego powierzchni oddającej ciepło do pomieszczenia- im wyższa temperatura tej powierzchni tym więcej ciepła oddaje grzejnik,
  • różnicy temperatury powierzchni grzejnika i temperatury w pomieszczeniu, które on ogrzewa; ten sam grzejnik w pomieszczeniu o niskiej temperaturze (np. 10 oC) odda więcej ciepła, niż w pomieszczeniu o temperaturze normalnej (np.20 oC) oraz
  • temperatury i wielkości strumienia wody grzejnej, która przepływa przez grzejnik.

Temperatura grzejnika nie jest jednakowa na całej jego powierzchni; najwyższa tam gdzie woda do grzejnika dopływa, a najniższa na odpływie. Mając do dyspozycji zawór zamontowany przy grzejniku, użytkownik może, w pewnych granicach, zmieniać rozkład temperatury na powierzchni grzejnika poprzez zmianę ilości dopływającej wody wpływając przy tym na ilość emitowanego ciepła w pomieszczeniu. Aby więc określić jaka to ilość ciepła emitowana jest przez grzejnik wystarczy rejestrować różnicę średniej temperatury jego powierzchni i temperatury w pomieszczeniu w ciągu całego sezonu grzewczego.

Na tej podstawie określa się ile ciepła dany grzejnik wyemitował, lub inaczej, ile ciepła zużyto na ogrzanie powietrza w pomieszczeniu. I tu dochodzimy do urządzenia zwanego podzielnikiem kosztów ogrzewania.

Podzielnik kosztów ogrzewania jest przyrządem rejestrującym różnicę temperatury powierzchni grzejnika i pomieszczenia. Na tej podstawie system rozliczeń, ściśle związany z konstrukcją danego podzielnika, pozwala ustalić, jaka część kosztów ciepła zużytego w trakcie sezonu grzewczego w danym budynku przypada na lokal, w którym dany grzejnik się znajduje.

Nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania używa się wówczas, gdy w budynku istnieje system centralnego ogrzewania, w którym ciepło rozprowadzane jest do mieszkań (lokali) i grzejników przy pomocy pionów, przebiegających przez wszystkie kondygnacje. Jest to najczęściej spotykany system rozprowadzenia czynnika grzejnego, charakteryzujący się tym, że poszczególne grzejniki w tym samym mieszkaniu (lokalu), zasilane są z różnych pionów
i nie ma możliwości zmierzenia w jednym miejscu ilości ciepła dostarczonego do danego lokalu.

W naszych zasobach były stosowane dwa rodzaje podzielników: podzielniki cieczowe (wyparkowe) i podzielniki elektroniczne. Od początku wprowadzenia sytemu rozliczania zużytego ciepła na cele ogrzewania lokali używany był:

Podzielnik cieczowy, który, składa się z metalowej podstawy z wyżłobieniami, w których umieszczone są dwie ampułki z cieczą parującą, ściśle przylegające na całej swojej długości do metalowej ścianki podstawy, podziałki umieszczonej wzdłuż ampułek oraz przezroczystej pokrywy, mocowanej do podstawy, przykrywającej ampułki i skalę, tak, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom niepowołanym. Pokrywa jest zaplombowana. Jedna ampułka taz prawej strony jest przeznaczona do odczytu wskazań bieżących, a druga ta z lewej strony służy do porównania jakie było zużycie w roku ubiegłym. Ampułka jest elementem rejestrującym emisję cieplną grzejnika. Poprzez ilość odparowanej cieczy pomiarowej w ciągu sezonu grzewczego wskazuje ilość umownych jednostek wyemitowanego przez grzejnik ciepła, która odczytywana jest na umieszczonej obok skali. Im cieplejszy jest grzejnik, a jego temperatura dłużej oddziałuje na ampułkę, tym większa jest ilość odparowanej cieczy. Zjawiskiem powszechnie występującym w podzielnikach wyparkowych, jest odparowanie cieczy pomiarowej w kapilarach w okresie letnim zwane parowaniem dyfuzyjnym na zimno. Parowanie to polega na odparowaniu cieczy pomiarowej w temperaturze pomieszczenia bez oddawania ciepła przez grzejnik. Zjawisko to zachodzi przez cały okres działania podzielnika, a więc nie tylko latem, ale również zimą i jest uwzględnione w systemie rozliczeń. W celu wyrównania parowania zimnego kapilara jest napełniona powyżej punktu zerowego skali zużycia podzielnika.

Nazywa się to "naddatkiem na zimne parowanie". Wymagania odnośnie parowania zimnego oraz wielkość tego naddatku firma rozliczająca ustala w swoim systemie rozliczeń zgodnie z Polską Normą PN EN 835. Norma ta zakłada również, że odczytu podzielnika z jednoczesną wymianą kapilary dokonuje się w jednym czasie jeden raz w roku. Realizując licznie zgłoszone wieloletnie wnioski naszych mieszkańców w okresie maj-czerwiec 2013 roku bezpośrednio po zakończonym sezonie grzewczym w całych naszych zasobach wymieniono podzielniki wypadkowe, które, były mniej dokładne na podzielniki elektroniczne. Podzielnik ten składa się z podstawy (płytki przewodzącej podzielnika) mocowanej do grzejnika w sposób analogiczny jak podzielnik wyparkowy, 2 czujników temperatury, mikroprocesora, ekranu do odczytu informacji zarejestrowanych w podzielniku oraz długowiecznej baterii (żywotność 10 lat). Całość zamknięta jest w zaplombowanej obudowie, posiadającej okienko odczytowe. W odróżnieniu od podzielnika cieczowego, w którym informację o wielkości emisji ciepła przez grzejnik uzyskujemy na podstawie ilości odparowanej cieczy, podzielnik elektroniczny rejestruje i wyświetla na ekranie liczbę impulsów, zależną od różnicy temperatury powierzchni grzejnika i pomieszczenia. Temperatura grzejnika oraz temperatura powietrza w pomieszczeniu mierzone są przez oddzielne czujniki temperatury znajdujące się w podzielniku. Podzielnik rozpoczyna naliczanie jednostek, gdy temperatura powierzchni grzejnika jest wyższa od 23 oC oraz gdy różnica temperatur między powierzchnią grzejnika, a powietrzem w pomieszczeniu przekracza 4,5 oC.

Podzielnik jest dodatkowo zabezpieczony przed letnim naliczaniem poprzez zróżnicowanie temperatur startowych. Szybkość naliczania uzależniona jest przede wszystkim od temperatury grzejnika. Im temperatura jest wyższa tym szybciej podzielnik zlicza jednostki. Jednostki pokazywane na wyświetlaczu podzielnika są jednostkami bezwymiarowymi, nieprzyporządkowanymi do żadnej wielkości fizycznej. Dopiero ich całkowita ilość zliczona w całym budynku u wszystkich mieszkańców pozwala określić w rozliczeniu koszty poniesione przez mieszkańca na ogrzanie mieszkania.Ich ilość nie jest w żaden sposób powiązana ze wskazaniami ilości zużycia na podzielnikach wyparkowych zatem nie mogą stanowić żadnych wielkości porównawczych.

Odczytu wskazań podzielników elektronicznych, dokonywać można wzrokowo w oknie podzielnika i zapisywać na karcie odczytu, lub rejestrować za pomocą elektronicznych czytników i przenosić do komputera. Dodatkowo można wyświetlić dane zapamiętane przez podzielnik, dotyczące zużycia za poprzednie okresy grzewcze do dwóch lat wstecz. Zaletą naszych podzielników elektronicznych jest to iż zostały wyposażone w moduły radiowe, przekazującą odczyt do urządzenia zbierającego dane z całego budynku. Eliminuje to potrzebę wchodzenia do mieszkań przez osoby dokonujące odczytu (co niektórzy użytkownicy lokali traktują to jako niedogodność i uciążliwość). Moduł radiowy stosowany w podzielnikach kosztów nie wymaga zgody inspekcji radiowo- telekomunikacyjnej, nie zakłóca pracy innych urządzeń (telewizor, radio, telefon itp.) i jest całkowicie bezpieczny dla osób przebywających w pomieszczeniach gdzie takie urządzenia zainstalowano.

Podzielniki kosztów ogrzewania, zarówno cieczowe (wyparkowe) jak i elektroniczne, nie są urządzeniami pomiarowymi, mierzącymi zużycie ciepła w jednostkach fizycznych. Są to przyrządy do rejestrowania ilości oddawanego ciepła przez grzejniki, ustalające wielkość emisji ciepła w mieszkaniach (lokalach) w jednostkach umownych, które są zliczane dla poszczególnych mieszkań (lokali) a następniew całym budynku. Są podstawą do ustalania udziału ciepła wyemitowanego przez grzejniki w poszczególnych mieszkaniach (lokalach) w ogólnym zużyciu ciepła w budynku.

 

2. JAK SĄ DZIELONE KOSZTY CIEPŁA DOSTARCZONEGO DO BUDYNKU

 

Podstawą do rozliczenia kosztów ciepła na poszczególne mieszkania (lokale) są koszty poniesione przez zarządcę budynku zasilanego w ciepło, odpowiednio z sieci ciepłowniczej LPEC lub własnego źródła ciepła (kotłownia gazowa). Ustawa Prawo energetyczne nakazuje przy tym, aby między końcowych użytkowników dzielone były koszty ciepła wynikające z faktury dostawcy lub w przypadku własnego źródła ciepła - rzeczywiście poniesione koszty na wyprodukowanie ciepła.

W przypadku dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, opłaty którymi przedsiębiorstwo ciepłownicze obciąża Spółdzielnię za dostarczone ciepło na podstawie zawartej umowy i zgodniez przepisami Prawa energetycznego obejmują następujące składniki, uwidocznione na fakturach wystawianych odbiorcy:

- Opłata za zamówioną moc cieplną- zapłata za to, że dostawca ciepła jest w gotowości dostarczenia do danego budynku takiej ilości ciepła, jaka wynika z obliczeniowego (projektowego) zapotrzebowania ciepła w najbardziej niekorzystnych warunkach pogodowych, określonych dla danej miejscowości jako tzw. temperatura obliczeniowa zewnętrzna. Jeżeli w budynku jest instalacja ciepłej wody przygotowywanej centralnie, to zamówiona moc cieplna dzieli się na zamówioną moc cieplną do ogrzewania i do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dla każdego budynku indywidualnie ustalana jest moc zamówiona.

- Opłata za ciepło - zapłata dostawcy za faktycznie dostarczoną do danego budynku ilość ciepła w okresie rozliczeniowym. Ilość ta mierzona jest przez zainstalowany na doprowadzeniu sieci ciepłowniczej do budynku ciepłomierz, który w języku przepisów prawnych nazwany jest układem pomiarowo-rozliczeniowym. Do ilości ciepła zmierzonej przez układ pomiarowo-rozliczeniowy stosuje się cenę ciepła, jaką Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził dla danego przedsiębiorstwa ciepłowniczego na dany okres (sezon grzewczy).

- Opłata za czynnik grzewczy - zapłata za pobraną lub straconą wodę w sieci wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku, tzn. w przypadku, gdy zarządca budynku pobierze wodę grzejną z sieci ciepłowniczej do napełnienia instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, np. po jej remoncie, a także jeśli z winy zarządzającego budynkiem czynnik grzewczy z sieci wycieka w węźle ciepłowniczym.

- Opłaty przesyłowe:

- stała zależna od mocy cieplnej, tak samo jak opłata za moc zamówioną, za gotowość dostawcy do zapewnienia określonej w umowie ilości ciepła

- zmienna zależna od ilości pobranego ciepła, służy pokryciu kosztu transportu nośnika ciepła do odbiorcy.

W przypadku dostawy ciepła z własnych źródeł i instalacji cieplnych, rozliczeniu
na końcowych użytkowników podlegają bezpośrednie koszty wyprodukowania ciepła, jak: zakup gazu i energii elektrycznej do jego produkcji.

Zarządzający budynkiem powinien zgodnie z Prawem energetycznym rozliczyć każdemu lokatorowi mieszkania lub użytkownikowi innego lokalu użytkowego, znajdującego się w tym obiekcie, odpowiednią część ogólnego kosztu ciepła, zakupionego od przedsiębiorstwa energetycznego lub wyprodukowanego we własnej kotłowni.

Prawo energetyczne zobowiązuje zarządcę do takiego rozliczania ciepła, aby wybrana metoda stymulowała energooszczędne zachowania użytkowników oraz zapewniała ponoszenie opłat odpowiednio do zużycia ciepła. Warunek ten spełniają systemy rozliczeń kosztów ogrzewania, oparte na wskazaniach podzielników kosztów.

Zgodnie z powyższą zasadą, szczegółowo opisaną i zawartą w Regulaminie rozliczania kosztów zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody nr 142/2013 z dnia.16.12.2013r zarządca jakim jest Spółdzielnia dzieli całkowity koszt zużytego w budynku ciepła w okresie rozliczeniowym (12 miesięcy) na koszt centralnego ogrzewania i koszt przygotowania ciepłej wody, z wykorzystaniem w tym celu m.in. wskazań ciepłomierzy
i wodomierzy zainstalowanych w węźle ciepłowniczym (§11 pkt. 1 i 3 reg. c.o. i c.w.).

Koszt ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, rozdzielany jest na użytkowników proporcjonalnie do wskazań wodomierzy ciepłej wody w lokalach.

Natomiast na koszty ogrzewania budynku, które muszą zostać podzielone na użytkowników lokali składa się zarówno ciepło zużyte w mieszkaniach jak i w pomieszczeniach wspólnych (klatki schodowe, korytarze, pralnie, suszarnie) nieopomiarowane łazienki, a ponadto opłata za moc zamówioną, czyli za gotowość dostawy ciepła, niezależnie od tego ile rzeczywiście tego ciepła zostanie w danym okresie wykorzystane.

Dlatego całkowity koszt ciepła do ogrzewania w danym budynku został podzielony na:

- koszty stałe c.o. (tzw. opłata stała) - jako część kosztów niezależną bezpośrednio
od użytkowników, obejmującą zużycie ciepła w pomieszczeniach wspólnych (klatki schodowe, korytarze, pralnie suszarnie, itp.) oraz nieopomiarowane łazienki i piony c.o. plus koszty mocy zamówionej, przesyłu, nośnika ciepła, abonamentu, jak również przenikanie energii cieplnej przez nieizolowane przegrody budowlane (ściany) między lokalami.

- koszty zmienne c.o. (tzw. opłata zmienna) - jako część kosztów powstających
w lokalach, zależna od użytkowników.

Pierwszą, niezależną od zużycia wymienioną część kosztów tzw. koszty stałe użytkownicy lokali pokrywają solidarnie, dlatego też dzieli się je proporcjonalnie do powierzchni m2 objętej rozliczaniem energii cieplnej lokalu. Druga, zależna od zużycia część kosztów, zwanych zmiennymi, dzielona jest wg wskazań podzielników kosztów ogrzewania. Końcowa opłata za ogrzewanie danego lokalu jest sumą opisanych powyżej kosztów niezależnych od użytkownika (tzn. kosztów stałych) i kosztów zależnych od użytkownika (tzn. kosztów zmiennych). Przyjęto w naszym systemie rozliczeń, zgodnie z § 9 reg. co. i c.w. iż całkowity koszt zakupu ciepła na cele c.o. są określone w proporcji: 50% koszty (opłaty) stałe c.o. do 50% koszty (opłaty) zmienne c.o. dla danego budynku.

 

SCHEMAT ROZLICZENIA KOSZTÓW ZAKUPIONEGO CIEPŁA W BUDYNKU WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ZUŻYCIA

 

3. JAK CZYTAĆ ROZLICZENIE INDYWIDUALNE

 

Po każdym zakończonym sezonie grzewczym zgodnie z obowiązującym regulaminem każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymywania indywidualnego rozliczenia (rachunku) za zużyte ciepło w sezonie grzewczym. W imieniu SM Czechów na mocy zawartej umowy po każdym skończonym sezonie grzewczym odczytów wskazań indywidualnych podzielników oraz rozliczenia całkowitych kosztów zużytego ciepła na cele c.o. dokonuje firma ISTA. Poniżej prezentujemy i opisujemy wzór indywidualnego rozliczenia dla użytkownika sporządzany przez firmę ISTA tak, aby go można było bez problemów odczytać i zrozumieć.

Rozliczenie to składa się z nagłówka i 3 alfabetycznie ponumerowanych części. Nagłówek indywidualnego rozliczenia poza ogólnymi informacjami zawiera szczegółowe dane identyfikujące takie jak:

 

1 - Dane zawierające adres Spółdzielni,

2 - Nazwisko i adres użytkownika,

3 - Określenie nieruchomości.

Szczegółowe zapoznanie się z indywidualnym kwitem rozliczeniowym rozpoczynamy od sprawdzenia części C zatytułowanej "Ustalenie jednostek zużycia".

 

W tej sekcji zawarte są wszelkie informacje dotyczące zamontowanych indywidualnych podzielników kosztów w poszczególnych lokalach oraz wyliczenie obliczeniowych jednostek zużycia przypadających na każdy podzielnik w lokalu. Pole nr (8) zawiera informacje, w jakim pomieszczeniu jest zainstalowany podzielnik (kuchnia, pokój), typ podzielnika (podzielnika wyparkowy lub elektroniczny) oraz numer seryjny pozwalający na jego identyfikacje. W pozycji (9) wskazana jest różnica wskazań podzielników pomiędzy stanem początkowym a końcowym na dzień odczytu. Różnica ta stanowi ile ciepła zużyto przez grzejnik w sezonie grzewczym. Odczytane wskazania podzielników kosztów z każdego grzejnika, wyrażone są w tzw. jednostkach zużycia, i przeliczane są na jednostki zużycia przy uwzględnieniu współczynników korygujących LAF i UF. Potrzebne jest to z uwagi na fakt iż lokale w tym samym budynku, są bowiem różnie usytuowane.

Są lokale przy szczytowych ścianach, lokale pod nieogrzewanym poddaszem i lokale nad nieogrzewaną piwnicą; wreszcie lokale ponad prześwitami (bramami) lub obok nich. Lokale takie mają, w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni, większe zapotrzebowanie ciepła do utrzymania normalnej temperatury w pomieszczeniach niż lokale znajdujące się w środkowej części budynku. Współczynniki wyrównawcze mają, dla lokali niekorzystnie położonych w bryle budynku, wartości mniejsze od jedności, wyrażone ułamkiem dziesiętnym. Dla lokali najcieplejszych w budynku stosuje się współczynnik równy 1,0. Współczynnik wyrównawczy stosuje się do poszczególnych jednostek zużycia wszystkich podzielników w danym lokalu.

Współczynnik UF (10) - określa wielkość, konstrukcję, położenie i moc grzejnika. Współczynnik ten rośnie proporcjonalnie do mocy. Wyliczone są one dla każdego grzejnika w lokalu, są stałe i mogą się zmienić jedynie w przypadku zmiany grzejnika.

Współczynnik LAF (11) jest współczynnik korekcyjny położenia mieszkań. Wyrównuje zużycie ciepła na ogrzewanie, który wynika ze strat cieplnych przegród tworzących dany lokal (tzw. przenikanie) oraz usytuowania i położenia lokalu w budynku.

Przemnażając poszczególne wskazania podzielników (9) przez współczynniki korygujące (10) i (11) otrzymujemy (13) skorygowane jednostki zużycia ciepła w danym lokalu. Jednostki te są podstawą do wyliczeń przeprowadzanych w części sekcji A rozliczenia.


W części B następuje określenie cen kosztów jednostkowych przypadających na budynek.

 

Koszty ogrzewania budynku za dany sezon grzewczy, które wynikają z zapłaconych faktur do przedsiębiorstwa ciepłowniczego LPEC muszą zostać rozdzielone na użytkowników lokali. Dla przypomnienia podajemy, że na całkowite koszty ogrzewania składa się zarówno ciepło zużyte w mieszkaniach oraz w pomieszczeniach wspólnych (klatki schodowe, korytarze, pralnie, suszarnie, łazienki itp.), jak i opłata za moc zamówioną, czyli za gotowość dostawy ciepła, niezależnie od tego ile rzeczywiście tego ciepła zostanie w danym okresie wykorzystane. Dlatego całkowity koszt ciepła do ogrzewania w danym budynku został podzielony na dwie części. Pierwszą, niezależną od zużycia wymienioną część kosztów tzw. koszty stałe c.o. użytkownicy lokali pokrywają solidarnie, dlatego też dzieli się jeproporcjonalnie do powierzchni m2 objętej rozliczaniem energii cieplnej wszystkich lokali w budynku. Druga, zależna od zużycia część kosztów, zwanych kosztami zużycia c.o. (zmiennymi), dzielona jest wg sumy wskazań wszystkich podzielników kosztów ogrzewania dla całego rozliczanego budynku. Przyjęto w naszym systemie rozliczeń, zgodnie z § 9 reg. co. i c.w. iż całkowity koszt zakupu ciepła na cele c.o. dzieli się w proporcji: 50% koszty stałe c.o. do 50% koszty zmienne c.o. dla rozliczanej jednostki. Tak podzielony koszt całkowity patrz pkt (7)daje nam: jednostkowy koszt stały ogrzewania budynku oraz jednostkowy koszt zużycia (zmienny) c.o. w budynku. Tak podzielone i obliczone koszty jednostkowe są podstawą wyliczeń kosztów zużycia ciepła na cele c.o. przypadające na dany lokal. Wyliczenia te przedstawione zostały w części A rozliczenia zatytułowanej "Rozliczenie indywidualne kosztów"

 

W prezentowanym podziale kosztów patrz pkt (4)przeniesiony tutaj z części B wylicza się opłatę za koszty stałe c.o. przypadająca na rozliczany lokal, która jest iloczynem ilości metrów kwadratowych powierzchni grzewczej mieszkania. Bardziej złożone jest wyliczenie "obliczeniowych jednostek zużycia" tutaj przemnaża się wyliczony w pkt (7) części B jednostkowy koszt zużycia (zmienny) c.o. budynku przez skorygowane jednostki zużycia ciepła w danym lokalu wzięte z części C pkt (13). W dalszej części rozliczenia patrz pkt (6) od sumy kosztów użytkownika odejmowana jest tzw. przedpłata czyli roczna zaliczka płacona do spółdzielni na poczet centralnego ogrzewania. Jeśli przedpłata będzie większa niż koszty użytkownika wówczas następuje zwrot nadpłaconej kwoty w przeciwnym razie użytkownik musi dopłacić.

 

4. CZYM RÓZNI SIĘ SYSTEM INDYWIDUALNEGO ROZLICZENIA CIEPŁA W 2013 ROK

 

Z uwagi na fakt wymiany w naszej Spółdzielni w okresie maj-czerwiec 2013 roku wymiany podzielników wyparkowych na podzielniki elektroniczne, które mają zupełnie inną zasadę działania oraz sposób zliczania zużywanego ciepła (opisany na wstępie) zaszła konieczność podzielenia okresów rozliczeniowych.

 

W rozliczeniu indywidualnym uwzględniono te różnice dzieląc rozliczenia na dwa okresy:
01.01-30.06.2013 dla podzielników wyparkowych i 01.07-31.12.2013 dla podzielników elektronicznych. Poza tą oczywistym podziałem rozliczenia w 2013 wystąpiła również specyficzna jednorazowa sytuacja dopisania wszystkim użytkownikom systemu rozliczania ciepła dodatkowo 4 kresek zużycia przy podzielnikach wyparkowych. W wyniku przeprowadzonej analizy odczytów podzielników kosztów stwierdzono, iż w poszczególnych budynkach biorących udział w systemowym rozliczaniu c.o. wystąpił zbyt duży udział mieszkań z odczytami zerowymi. Sytuacja ta wynikła z tego, iż ampułki zamontowane w podzielnikach wyparkowych w grudniu 2012 r zawierały, zgodnie z PN EN 835, płyn pomiarowy na okres pełnych 12 miesięcy wraz naddatkiem na tzw. odparowanie zimne w tym również w okresie letnim. Ponadto odczyt wskazań podzielników wyparkowych nastąpił w maju, czerwcu br. a więc czas ich funkcjonowania nie obejmował pełnego roku, lecz okres 5-6 miesięcy. W związku z powyższym po dokonaniu licznych symulacji rozliczenia kosztów zużytego ciepła na cele c.o. przyjęto aby wielkość tych kosztów wynikająca z podziału była możliwie jak najniższa i równomiernie podzielona na wszystkich użytkowników sytemu w związku z tym odczyty wszystkich podzielników wyparkowych w poszczególnych lokalach skorygowano o wielkość naddatku tj. o 4 kreski. Sposób takiego postępowania był konieczny dla prawidłowego rozliczenia i nie wpłynął na wysokość ogólną kosztów ogrzewania. Jednakowe zwiększenie ilości kresek u wszystkich mieszkańców jest wyłącznie poszerzeniem skali porównawczej i w konsekwencji powoduje obniżenie ceny kreski, gdyż ta sama ogólna kwota kosztów podzielona jest przez większą ilość kresek.

Drugim bardzo często pojawiającym się pytaniem była prośba o wyjaśnienie

"Co to jest kapung, kiedy i dlaczego go stosujemy?”. W niektórych wyjątkowych sytuacjach określonych w §18 pkt 11 Regulaminu rozliczania kosztów zużycia ciepła na cele c. o. SM Czechów w Lublinie w rozliczeniu indywidualnym przyjmuje się inny niż opisany sposób rozliczania kosztów zużycia ciepła. Zgodnie z ww. punktem w przypadkach, w których występuje wskaźnik lokalu jest rażąco niski, czyli mniejszy niż 0,4 średniego wskaźnika budynku to do rozliczenia przyjmuje się iloczyn powierzchni lokalu oraz 0,4 średniego wskaźnika budynku bądź rażąco wysoki, czyli większy niż 2,5 średniego wskaźnika budynku to do rozliczenia przyjmuje się iloczyn powierzchni lokalu oraz 2,5 średniego wskaźnika budynku. Zapis ten został wprowadzony do regulaminu rozliczania kosztów zużycia ciepła na cele c.o. i podgrzewu c.w. naszej spółdzielni w 2008 r. na podstawie ustawy Prawo energetyczne art.45a ust.12.

Celem powyższego zapisu jest uwzględnienie zjawiska migracji ciepła między przegrodami w budynku (zwłaszcza z cieplejszych pomieszczeń do bardziej wychładzanych - zamontowane głowice termostatyczne przy grzejnikach nie posiadają możliwości utrzymania temperatury w pomieszczeniu min. 16 stopni w przypadku całkowitego zamknięcia zaworu grzejnika), a jednocześnie wyeliminowanie skrajne oraz rażąco wysokich dysproporcji w wynikach rozliczeń poszczególnych użytkowników.

 

 

5. CZY ROZLICZANIE KOSZTÓW OGRZEWANIA WEDŁUG WSKAZAŃ PODZIELNIKÓW JEST ZGODNE Z POLSKIM PRAWEM

 

Głównym aktem prawnym określającym zasady pomiaru zużycia ciepła i podziału kosztów ciepła na użytkowników jest Ustawa Prawo energetyczne [Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.]. Art. 45a, tej ustawy:

- nakłada na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego obowiązek wyposażania go w tzw. "układ pomiarowo rozliczeniowy, służący do obliczania należności za ciepło dostarczane do budynku",

- dopuszcza stosowanie do rozliczania kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych wskazania ciepłomierzy oraz "urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi" - czyli podzielników kosztów ogrzewania,

- zobowiązuje zarządcę budynku do wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w budynku tak, "aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku (...), stymulowała energooszczędne zachowania" (...), zapewniała ponoszenie opłat odpowiednio do zużycia (...).

Wyposażenie budynku i lokali w urządzenia do pomiaru i rozliczeń ciepła, określa wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.]. Definiuje ono opisane wcześniej warunki, jakie trzeba spełnić, aby prawidłowo i efektywnie wykorzystać podzielniki kosztów. Z Prawa energetycznego i powyższego Rozporządzenia wynika, że prawnie dopuszczonymi urządzeniami do określania zużycia i rozliczeń energii cieplnej - obok ciepłomierzy mieszkaniowych - są także urządzenia wskaźnikowe czyli podzielniki kosztów ogrzewania.

Ciepłomierze mieszkaniowe można stosować tylko w lokalach zasilanych w całości w ciepłoz jednego pionu (poziomy system rozprowadzenia ciepła w lokalu).

Podzielniki są urządzeniami przystosowanymi do wykorzystywania we wszelkich instalacjach z grzejnikami. Wymagania techniczno-systemowe dla podzielników określone są w Polskich Normach:

- PN EN 835 "Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestracji zużycia ciepła - Przyrządy bez zasilania energia elektryczną, działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego" (popularnie zwane "podzielnikami wyparkowymi"),

- PN EN 834 "Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestracji zużycia ciepła przez grzejniki - Przyrządy zasilane energia elektryczną" (popularnie zwane "podzielnikami elektronicznymi").

Podzielniki kosztów są więc prawnie usankcjonowanym narzędziem służącym do rozliczania kosztów ogrzewania, zależnych od indywidualnego zużycia. Nie rejestrują ilości energii cieplej w GJ, lecz wskazują na udział danego pomieszczenia (lokalu) w ogólnym zużyciu zarejestrowanym przez licznik ciepła na wejściu do budynku.

Nie są za tym licznikami ciepła.

Mamy nadzieję, iż przedstawiona informacja w sposób pełny i dokładny wyjaśnia wszystkie pytania jakie pojawiły się w sprawie rozliczania centralnego ogrzewania. W razie jednak dodatkowych pytań w sprawie otrzymanych przez państwa indywidualnych rozliczeń prosimy o bezpośredni kontakt z firmą rozliczającą ISTA lub jednym z Działów Technicznym albo Finansowym naszej spółdzielni mieszkaniowej.

 

Dane kontaktowe

SEKRETARIAT ZARZĄDU - ul. Choiny 57

tel. 081-742-05-25 fax. 081-742-04-16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZYNSZÓW:

tel. 081-742-90-80, tel. 081-742-91-45, tel. 081-742-91-46,

tel. 081-742-01-00, tel. 081-742-91-44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY

tel. 081 742-94-51, tel. 081-742-94-52, tel. 081-742-08-22

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. St. Moniuszki

tel. 81 741-45-35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. H. Wieniawskiego

tel. 81 741-37-79

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Lipińskiego

tel. 81 741-85-65

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. Fr. Chopina

tel. 81 741-54-70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Szymanowskiego

tel. 81 741-22-23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. I.J. Paderewskiego

tel. 81 741-22-00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. M. Karłowicza

tel. 81 741-55-26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rada Nadzorcza

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Koncertowa 4D: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Auchan: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00