20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego.  - Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.
 - Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych – od 1 lipca 2021 tylko zamieszkującym w tych lokalach;
 - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
Od 1 lipca 2021 r dodatek mieszkaniowy otrzymają osoby które w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie osiągnęły średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
 1) jednoosobowym – 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, tj. 2.066,99 zł;
 2) wieloosobowym – 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, . 1550,24 zł.
   Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy również od tzw. normatywnej powierzchni mieszkania, czyli powierzchni, jaka przypada na określoną liczbę członków rodziny i nie może przekroczyć:

 

Liczba osób powierzchnia normatywna  pow. normatywna + 30% pow. normatywna + 50%
1 osoba 35 m² 45,50 m² 52,50 m²
2 osoby 40 m² 52,00 m² 60,00 m²
3 osoby 45 m² 58,50 m² 67,50 m²
4 osoby 55 m² 71,50 m² 82,50 m²
5 osób 65 m² 84,50 m² 97,50 m²
6 osób 70 m² 91,00 m² 105,00 m²


   W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5m², natomiast w przypadku osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku lub której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju powierzchnię normatywną zwiększa się o 15m².
   Dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej. Maksymalne dopuszczalne przekroczenie to 30 proc. Jeśli jednak pokoje i kuchnia nie zajmują więcej niż 60 proc. całej powierzchni użytkowej mieszkania, dopuszczalne jest przekroczenie o 50 proc.
   Podstawą prawną przyznawania dodatków jest ustawa o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz.2133; ost. zm. Dz.U.z 2021 poz.11)
   Kwota przyznanego dodatku przekazywana jest na konto zarządcy budynku. Osoba której dodatek przyznano zobowiązana jest do terminowej dopłaty różnicy pomiędzy pełnym czynszem a przyznanym dodatkiem. Decyzja przyznająca dodatek obowiązuje przez pół roku. Po tym czasie należy powtórzyć procedurę ubiegania się o dodatek.
   Osoby korzystające z dodatków mieszkaniowych, mogą również ubiegać się o dodatek energetyczny.
   Dodatek energetyczny przyznawany jest osobom spełniającym trzy warunki.
   Osoba musi pobierać dodatek mieszkaniowy, być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii z przedsiębiorstwem energetycznym oraz mieszkać w miejscu dostawy energii.
   Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.
   Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. wynosi odpowiednio:
 - dla gospodarstwa jednoosobowego – 12,09 zł miesięcznie
 - dla gospodarstwa składającego się z 2- 4 osób – 16,79 zł miesięcznie
 - dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł miesięcznie
   Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy i energetyczny należy udać się do Biura Obsługi Mieszkańców ul. Wieniawska 14, celem pobrania wniosku o przyznanie dodatku wraz z deklaracją o dochodach.
   Wnioski o dodatek mieszkaniowy można pobrać również w Administracji Osiedla, dziale czynszów Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” ul. Choiny 57 oraz na stronie internetowej www.sm-czechow.lublin.pl.

Dane kontaktowe

SEKRETARIAT ZARZĄDU - ul. Choiny 57

tel. 081-742-05-25 fax. 081-742-04-16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZYNSZÓW:

tel. 081-742-90-80, tel. 081-742-91-45, tel. 081-742-91-46,

tel. 081-742-01-00, tel. 081-742-91-44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY

tel. 081 742-94-51, tel. 081-742-94-52, tel. 081-742-08-22

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. St. Moniuszki

tel. 81 741-45-35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. H. Wieniawskiego

tel. 81 741-37-79

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Lipińskiego

tel. 81 741-85-65

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. Fr. Chopina

tel. 81 741-54-70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Szymanowskiego

tel. 81 741-22-23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. I.J. Paderewskiego

tel. 81 741-22-00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. M. Karłowicza

tel. 81 741-55-26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rada Nadzorcza

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Koncertowa 4D: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Auchan: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00