20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” w Lublinie ul. Choiny 57
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na wykonanie w osiedlu H. Wieniawskiego następujących robót:
1. Wykonanie regeneracji posadzki lastrykowej korytarzy i holi w wieżowcach przy ul. Kaprysowej 3, 5, 9, i ul Koncertowej 7A
Szczegółowy zakres robót znajduje się w Administracji Osiedla im. H. Wieniawskiego
ul. Smyczkowa 1 tel: 81-740-64-20
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty pisemnej zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Wpłacenie wadium na konto: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680  w PKO  BP w wysokości:  
pkt.1 – 2.000,00 zł,

Oferty należy składać w terminie do 30.05.2019r. do godz 1500 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Choiny 57 pokój 109
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

INFORMACJA O PRZETARGU

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „ CZECHÓW ” w Lublinie ogłasza przetarg ofertowy na ustanowienie aktem notarialnym prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, położonego  w Lublinie przy ulicy: 
 - Paganiniego 2/142, o pow. użytkowej 48,3 m² ( IIp) wraz z udziałem w gruncie.
Cena wywoławcza 195.000,00 złotych.   
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w kwocie 2.000 zł., na konto Spółdzielni w PKO BP II O/Lublin  nr 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680 .
-złożenie oferty z określeniem ceny nabycia lokalu wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do dnia 20.05.2019r. do godz. 13 00  w sekretariacie Spółdzielni - Lublin, ul. Choiny 57 - koperta winna być zaklejona z dopiskiem - oferta na przetarg z określeniem adresu lokalu.
  Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu zostaną odrzucone.
 Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 7 dni od końcowego terminu składania ofert.
Oferent, którego oferta wygra zobowiązany jest wpłacić całą należność w ciągu 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o rozstrzygnięciu przetargu, a następnie w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię przystąpić do zawarcia aktu notarialnego ustanowienia prawa odrębnej własności  do lokalu mieszkalnego w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię. Koszty aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej ponosi nabywca.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZECHÓW ” w Lublinie zastrzega sobie prawo do odwołania  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Komisji przetargowej przysługuje prawo  swobodnego wyboru oferty.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli oferent, którego oferta wygra uchyli się  od zawarcia umowy.
Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego ustanowienia prawa odrębnej własności jeżeli osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, a której prawo wygasło zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – podstawa prawna art.11 ust.2a pkt 1 ustawy z dnia 15.12.2000r.    z uwzględnieniem zmian z dnia 20.07.2017r.

WALNE ZGROMADZENIE

W dniach 27 maja - 5 czerwca  2019 r. w SM „Czechów” odbywać się będzie
Walne Zgromadzenie Członków w częściach.
 Zgromadzenie zostało podzielone na siedem części, zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Nadzorczej.
 Harmonogram i porządek zebrań w poszczególnych osiedlach zamieszczamy poniżej.
 Przypomnijmy, że Walne Zgromadzenie ma dokonać podsumowania i oceny realizacji zadań gospodarczych i remontowo-konserwacyjnych, zapoznać się ze sprawozdaniami
Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni za 2018 rok, a także przeanalizować sprawozdanie finansowe spółdzielni i opinię o nim biegłego rewidenta oraz rozpatrzyć propozycję podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej w 2018 roku.
Walne Zgromadzenie wyrazi swoją opinię na temat powyższych dokumentów w głosowaniu uchwał objętych porządkiem obrad.
Materiały dostępne są w zakładce AKTY PRAWNE->Sprawozdania

KLAUZULA INFORMACYJNA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” z siedzibą w Lublinie jako zarządca Pani/Pana lokalu oraz administrator Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuje, że:

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego.
 Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.
 Prawo do skorzystania z dodatku mieszkaniowego jest uzależnione od spełnienia m.in. warunku związanego z wysokością dochodu. Dodatek mieszkaniowy przysługuje uprawnionym osobom, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie  3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego  nie przekracza kwoty 175% najniższej emerytury, tj. 1.925,00 zł od 01.03.2019r. dla gospodarstwa jednoosobowego i 125% najniższej emerytury, tj. 1.375,00 zł od 01.03.2019r. dla gospodarstwa wieloosobowego.  Najniższa emerytura od 01.03.2019r. wynosi 1100,00 zł.
 Przy ustalaniu wysokości dochodu nie uwzględnia się:
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
-dodatków dla sierot zupełnych,
-jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
      -dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
-pomocy w zakresie dożywiania,
-zasiłków pielęgnacyjnych,
-zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
-jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
-dodatków mieszkaniowych. 
Wyjątkowo dodatek mieszkaniowy może też zostać przyznany osobie, której dochody przekraczają limit, jeśli przekroczenie nie jest wyższe od dodatku, który może zostać przyznany. Dodatek zostanie wówczas zmniejszony o kwotę, o którą dochód przekracza limit.
 Obok kryterium dochodowego warunkiem, który musi być spełniony, aby dodatek został przyznany jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu.
 Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
     -najemcom lokali mieszkalnych,
     -członkom spółdzielni mieszkaniowej, którzy mają spółdzielcze prawo do lokalu,
     -właścicielom mieszkań,
     Dopuszczalne jest też przyznanie dodatku osobie, która zajmuje lokal bez tytułu prawnego, oczekując na przysługujący jej lokal zamienny lub socjalny.
 Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy również od tzw. normatywnej powierzchni mieszkania, czyli  powierzchni, jaka przypada na określoną liczbę członków rodziny i nie może przekroczyć:
     -35m²    – dla 1 osoby
     -40m²    – dla 2 osób
     -45m²    – dla 3 osób
     -55m²    – dla 4 osób
     -65m²    – dla 5 osób
     -70m²    – dla 6 osób
 W razie  zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5m², natomiast w przypadku osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku lub której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju  powierzchnię normatywną zwiększa się o 15m². 
 Dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej. Maksymalne dopuszczalne przekroczenie to 30 proc. Jeśli jednak pokoje i kuchnia nie zajmują więcej niż 60 proc. całej powierzchni użytkowej mieszkania, dopuszczalne jest przekroczenie o 50 proc.
 Podstawą prawną przyznawania dodatków jest ustawa z 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2013r poz. 966)
 Kwota przyznanego dodatku przekazywana jest na konto zarządcy budynku. Osoba której dodatek przyznano zobowiązana jest do terminowej dopłaty różnicy pomiędzy pełnym czynszem a przyznanym dodatkiem. Decyzja przyznająca dodatek obowiązuje przez pół roku. Po tym czasie należy powtórzyć procedurę ubiegania się o dodatek.
 Ponadto osoby korzystające z dodatków mieszkaniowych, mogą również ubiegać się o dodatek energetyczny.
 Dodatek energetyczny przyznawany jest osobom spełniającym trzy warunki.
 Osoba musi pobierać dodatek mieszkaniowy, być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii z przedsiębiorstwem energetycznym oraz mieszkać w miejscu dostawy energii.
 Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.
 Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01.05.2019r. do 30.04.2020r. wynosi odpowiednio:
          - dla gospodarstwa jednoosobowego –  11,37 zł miesięcznie
          - dla gospodarstwa składającego się z 2- 4 osób –  15,80 zł miesięcznie
          - dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób –  18,96 zł miesięcznie  
  Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy i energetyczny należy udać się do najbliższego Biura Obsługi Mieszkańców przy ul. W. Żywnego 8, celem pobrania wniosku o przyznanie dodatku wraz z deklaracją  o dochodach.
 Wnioski o dodatek mieszkaniowy można pobrać również w Administracji Osiedla.

Więcej artykułów…

  1. ZMIANY W ZAKRESIE CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
  2. INFORMACJA DOTYCZĄCA SYGNAŁU TV-PAKIET PODSTAWOWY

WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne  

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie wodno-kanali.

994

Pogotowie Dźwigowe

19471

Straż Miejska

986

Centrum Zgłoszeń LPEC

327 788 988

 

 
533031
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
278
2043
7868
9129
533031

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Koncertowa 4D: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Auchan: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00